Skip to content

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO​

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja Rozwoju Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej THORAX w Białymstoku z siedzibą Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ul. Żurawia 71, 15-540 w Białystoku, REGON: 366118028, KRS: 0000643372;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@fundacjathorax.pl;
 3. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Fundację THORAX, w tym realizacji Państwa praw;
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji i udziału w konferencji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest rozpowszechnianie wiedzy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dwóch lat od zakończenia konferencji;
 6. Podane dane będą podlegały udostepnieniu Fundacji THORAX w Białymstoku jako organizatorowi konferencji;
 7. Odbiorcami danych będą podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stroną trzecią (m.in. sądom, policji, itp.);
 8. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rejestracji i udziału w konferencji;
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 3. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.