Skip to content

Regulamin Konkursu Jestem Sobą - nie palę

REGULAMIN KONFERENCJI UCZNIOWSKIEJ Wybieram ZDROWIE
oraz MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILMOWY Jestem Sobą – Nie Palę

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Podlaskim Tygodniu Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek.
 2. Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek, który odbędzie się w dn. 2 – 8 grudnia 2019 r. w Białymstoku, jest inicjatywą Fundacji THORAX oraz studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwanych dalej “Organizatorem”.
 3. W ramach Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 2 grudnia 2019 r. odbyła się Konferencja Uczniowska, zwana dalej “Konferencją”, Debata Oxfordzka, zwana dalej “Debatą” oraz omówienie Młodzieżowego Konkursu Filmowego, zwany dalej “Konkursem”.
 4. Adresatami wydarzenia są uczniowie klas VI – VIII białostockich szkół podstawowych, zainteresowani tematyką zdrowego stylu życia.
 5. Miejscem obrad Konferencji, Debaty i Konkursu jest Aula Magna – Pałac Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
 6. Czas trwania jest określony w Programie Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek, w zakładce Konferencja Uczniowska, opublikowanym na stronie internetowej Wydarzenia ONCOweek pod adresem: oncoweek.pl.
 7. Oficjalny serwis internetowy wydarzenia ONCOweek, znajduje się pod adresem oncoweek.pl.
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz Młodzieżowym Konkursie Filmowym i obowiązują wszystkich Uczestników.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są uczniowie klas VI -VIII szkół podstawowych w Białymstoku.
 2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w Konferencji:
  1. uczestnik bierny – uczestnik mogący brać udział w Konferencji i Debacie, Konkursie jako wolny słuchacz oraz czynnie uczestniczyć w Debacie;
  2. uczestnik czynny – uczestnik mogący brać udział w Konferencji jako wolny słuchacz, natomiast w Debacie jako prezentujący pogląd  i w Konkursie jako członek zespołu przygotowującego materiał filmowy.

Wyboru formy uczestnictwa wskazuje w formularzu rejestracyjnym Konferencji, opiekun / nauczyciel zgłaszający Zespół.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest: wypełnienie przez opiekuna zespołu / nauczyciela formularza rejestracyjnego online, Konferencji do 17 lutego 2020 r., dostępnego na stronie oncoweek.pl oraz zebranie wymaganych zgód i  przesłanie na adres email: biuro@fundacjathorax.pl skan, podpisanego formularza oświadczenie potwierdzającego posiadane zgody, o akceptacji regulaminu oraz o przeniesienia na Organizatora praw autorskich do filmu – załącznik nr 3, w z dopiskiem “ZGODY – SP nr X, imię i nazwisko Opiekuna” do 17 lutego 2020 r.
 2. Formularz rejestracyjny Konferencji dla uczestników biernych i czynnych jest udostępniony na stronie internetowej oncoweek.pl.
 3. Termin rejestracji uczestnictwa biernego i czynnego w Konferencji upływa 17 lutego 2020 r. lub w przypadku wcześniejszego wyczerpania liczby miejsc, o czym Organizator poinformuje poprzez stronę internetową oncoweek.pl oraz w mediach społecznościowych na oficjalnej stronie wydarzenia na Facebooku (facebook.com).
 4. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Maksymalna liczba uczestników to 200 osób.
 5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału biernego lub czynnego w Konferencji poprzez przekazanie informacji do Organizatora drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjathorax.pl z tytułem e-maila: “Rezygnacja z udziału w Konferencji + SP nr X, imię i nazwisko Opiekuna, imię i nazwisko uczestnika, który rezygnuje”.
 6. Organizator docenia zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie i udział młodych ludzi w Konferencji. W związku z tym wszyscy zgłoszeni uczestnicy „czynni” i „bierni”, otrzymają Certyfikat potwierdzający udział w Konferencji jako Wolontariusze Fundacji THORAX, za zaangażowanie i wkład w promocję zdrowego stylu życia w postaci 8 godzin wolontariatu na rzecz Fundacji THORAX.

ZASADY UCZESTNICTWA CZYNNEGO W DEBACIE OXFORDZKIEJ

 1. Do uczestnictwa czynnego w debacie uprawnieni są zarejestrowania do udziału w Konferencji, uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych w Białymstoku.
 2. W Debacie mogą brać udział dwa zespoły składające się z 5 osób każdy.
 3. Zespoły muszą reprezentować różne szkoły.
 4. Zgłoszenie Zespołu do Debaty, należy przesłać wraz z podpisanym Załącznikiem nr 3, na adres e-mail: biuro@fundacjathorax.pl, do dnia 15 października 2019 r.
 5. Szkoła samodzielnie przygotowuje uczniów do Debaty oxfordzkiej – Ekonomiczne i zdrowotne powody, dla których nie warto palić, papierosów i e-papierosów? Które argumenty mają większy wpływ na decyzje młodego człowieka?.
 6. Organizator po zaakceptowaniu zgłoszeń pod względem formalnym, poinformuje szkoły i wskaże którą grupę argumentów ma przygotować dana szkoła, ekonomiczne czy zdrowotne.
 7. Informacja o wyborze szkół do Debaty zostanie upubliczniona na stronach Organizatora.
 8. O rozstrzygnięciu Debaty zdecydują uczestnicy Konferencji podczas głosowania, bezpośrednio po debacie, 2 grudnia 2019 roku.
 9. Zwycięski zespół otrzyma nagrody.
 10. Wszyscy czynni uczestnicy debaty otrzymają dyplomy.

UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU z dnia 29.11.2019 r.

ZASADY UCZESTNICTWA CZYNNEGO W MŁODZIEŻOWY KONKURSIE FILMOWYM

 1. Z powodu licznych zapytań do Organizatora w sprawie logistycznych i technicznych aspektów Konkursu, Organizator postanowił:
  1. wydłużyć termin zgłaszania filmów do 17 lutego 2020r.,
  2. wyodrębnić dwie osobne kategorie w których będą nagradzane filmy w postaci bonów upominkowych o poniższej wartości:
   1. NAGRODY ZA REALIZACJĘ
    1 miejsce – 600 zł
    2 miejsce – 400 zł
    3 miejsce – 300 zł
   2. NAGRODY ZA SCENARIUSZ
    1 miejsce – 600 zł
    2 miejsce – 400 zł
    3 miejsce – 300 zł
  3. ogłosić wyniki Konkursu 24 lutego 2020 r. w Aula Magna Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku w godzinach 10:00-12:00.
 2. Do uczestnictwa czynnego w Konkursie uprawnieni są zarejestrowani do udziału w Konferencji uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych w Białymstoku.
 3. W Konkursie mogą brać udział zespoły składające się maksymalnie z 5 osób każdy.
 4. Zespoły muszą reprezentować różne szkoły. Możliwość zgłoszenia dwóch zespołów z jednej szkoły będzie możliwy tylko w wypadku dostępu wolnych miejsc. Informacje na ten temat będzie można uzyskać po 17 listopada 2019roku, wysyłając e-mail z zapytaniem na adres: biuro@fundacjathorax.pl
 5.  Zgłoszenie Zespołu do Konkursu, należy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online,  dostępnego na stronie oncoweek.pl oraz przesłać podpisany Załącznik nr 3 a także link z dostępem do filmu na adres e-mail: konkursvideo@fundacjathorax.pl z dopiskiem “KONKURS – SP nr X, imię i nazwisko Opiekuna”, również do dnia 29 listopada 2019 r.
 6. Szkoła samodzielnie przygotowuje uczniów do Konkursu Jestem Sobą – nie palę.
 7. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu związanego z tytułem konkursu Jestem Sobą – nie palę.
 8. Organizatorzy oczekują na spoty filmowe, które w ciekawy sposób przedstawią temat szkodliwości papierosów i e-papierosów z perspektywy uczniów szkół podstawowych oraz problem rozpoczynania palenia w młodym wieku, co wpływa negatywnie na zdrowie i zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym chorób nowotworowych.
 9. Czas trwania spotu filmowego nie może przekraczać 3 minut.
 10. Twórcy spotu filmowego mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż, teledysk).
 11. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w spocie filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 12. Dozwolona jest dowolna technika wykonania spotu filmowego przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet.
 13. Twórcy spotu filmowego mogą wykorzystać różnego rodzaju techniki grafiki komputerowej (np. animacje).
 14. Spot filmowy powinien zostać zrealizowany w rozdzielczości 1080p.
 15. Link z dostępem do filmu należy wkleić do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Zespołu, dostępnego na stronie oncoweek.pl oraz przesłać wraz z podpisanym Załącznikiem nr 3,  na adres e-mail: konkursvideo@fundacjathorax.pl z dopiskiem “KONKURS – SP nr X, imię i nazwisko Opiekuna” do dnia 17 lutego 2019 roku.
 16. Decyzja na temat treści, formy, kwestii technicznych, dostępu do narzędzi należy do szkoły i uczestników Konkursu.
 17. Organizator, we współpracy z Białostockim Inkubatorem Technologicznym zorganizuje w ramach wsparcia technicznego, minimum jedno spotkanie z dostępem do zasobów sprzętowych i wiedzy specjalistycznej dla uczestników Konkursu. Data spotkania zostanie podana do 16.01.2020 r. na stronie Konferencji. Spotkanie odbędzie się przed 10 lutego 2020 r.
 18. Informacja o przyjętych zgłoszeniach do Konkursu zostanie upubliczniona na stronach Organizatora po 17 lutego 2019 roku.
 19. Rozstrzygnięcie Konkursu, decyzja zostanie ogłoszona podczas wydarzenia, dn. 24 lutego 2020 r., następnie zostanie podana na stronach organizatora.
 20. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 21. Każdy spot filmowy zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
 22. Przy ocenie spotów filmowych będą brane pod uwagę:
  1. zgodność tematu spotu filmowego z tematyką Konkursu;
  2. wartość merytoryczna spotu filmowego;
  3. oryginalność podejścia do tematu Konkursu;
  4. walory artystyczne spotu filmowego.
 23. Zostaną wyłonieni i nagrodzeni laureaci osobno w obu kategoriach: REALIZACJA i SCENARIUSZ za zdobycie 1., 2., i 3. miejsca.
 24. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.
 25. Nagroda Publiczności zostanie przyznana zespołowi, którego film otrzyma najwięcej głosów podczas głosowania na oficjalnym koncie Wydarzenia na Facebooku (facebook.com). Głosowanie odbędzie się w dniach 18-19.02.2020 roku.
 26. Ogłoszenie wyników:
  1. uroczyste podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 24 lutego 2020 r.
  2. dokładny Harmonogram dotyczący podsumowania Konkursu zostanie przedstawiony w Programie Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek opublikowanego na stronie internetowej Konferencji pod adresem oncoweek.pl;
  3. spoty filmowe zgłoszone do Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnych stronach internetowych i profilach społecznościowych Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek www.oncoweek.pl i Fundacji THORAX;
  4. wybrane spoty filmowe wraz z materiałami edukacyjnymi zostaną udostępnione zainteresowanym szkołom podstawowym i ponadpodstawowym w ramach przyszłych działań edukacyjnych Fundacji THORAX.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Udział w Konkursie jest zgłoszony po przesłaniu dostępu do filmu, wraz z dostarczeniem na adres e-mail: konkursvideo@fundacjathorax.pl z podpisanego załącznika nr 3, z dopiskiem w tytule e-mail “ZGODY – SP nr X, imię i nazwisko Opiekuna” do 17 lutego 2020 r.
 2. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
 3. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania, kopiowania i publicznej emisji materiałów w celach edukacyjnych. Konkursowe spoty filmowe nie mogą być zabezpieczane logotypem.
 5. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora praw do wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oncoweek.pl oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, filmu, wykonanych w związku z realizacją Konkursu w materiałach edukacyjnych Organizatora.
 7. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. Jednocześnie jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej oncoweek.pl;
 2. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny;
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są formularze zgód do pobrania.
Do pobrania: