Skip to content

Regulamin konferencji ONCOweek 2019

1.Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy kwestii związanych z Konferencją Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek, która odbędzie się w terminie 29.11-05.12.2021 r. w Białymstoku, zwanej dalej Wydarzeniem, którego Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej THORAX o numerze KRS 848758239 z siedzibą w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, zwana dalej Organizatorem.

 

1.2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 

1.2.1. Konferencja lekarska: Konferencja naukowo-szkoleniowa, zaplanowana na dzień 4.12.2021 r. od godziny 9:00. Zostaną udostępnione wykłady Współpraca lekarzy specjalistów i POZ w leczeniu pacjentów onkologicznych w warunkach pandemii. Wymagana jest rejestracja uczestników.

 

1.2.2. Konferencja studencka: Konferencja naukowo-szkoleniowa, zaplanowana na 4.12.2021 r. od godziny 9:00 zostaną udostępnione materiały edukacyjne

 

1.2.3. Konferencja uczniowska: Konferencja edukacyjna zaplanowana na 29.11.2021 r. od godziny  9:00 zostaną udostępnione materiały edukacyjne. O godzinie 15:00 odbędzie się konferencja dla rodziców i nauczycieli dzieci szkół podstawowych. Wybieram zdrowie. 

 

1.2.4. Spotkanie otwarte: Konferencja edukacyjna zaplanowana na 05.12.221 r. od godziny 12:00 zostaną udostępnione publicznie  materiały edukacyjne zgodnie z programem Moje zdrowie w moich rękach. 

 

1.2.5 Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Wydarzenie poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny online na stronie internetowej Wydarzenia.

 

1.2.6 Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła uczestnictwo w Konferencji studenckiej lub sponsoruje inne spotkanie podczas Wydarzenia zgodnie z cennikiem i dostępem Pakietów Sponsorskich umieszczonych na stronie internetowej Wydarzenia.

 

1.2.7. Sponsor: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła uczestnictwo w Konferencji lekarskiej, zgodnie z cennikiem i dostępem Pakietów Sponsorskich umieszczonych na stronie internetowej Wydarzenia.

 

1.2.8. Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Wydarzenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez Formularz Zgłoszeniowy.

 

1.2.9. Strona internetowa Wydarzenia: oncoweek.pl .

 

1.2.10. Strona internetowa Organizatora: fundacjathorax.pl .

 

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Partnerów, Sponsorów Wydarzenia.

 

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Wydarzenia i zobowiązuje się do publikacji aktualnych informacji na stronie internetowej Wydarzenia.

 

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji lekarskiej.

 

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji lekarskiej – uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej oraz terminowego 

 

2.2. Uczestnikami Konferencji lekarskiej mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, lekarze stażyści, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz przedstawiciele Organizatora i Sponsorów Konferencji lekarskiej.

 

2.3. W ramach Konferencji lekarskiej mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz prezentacja  przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej oncoweek.pl.

 

2.4. Za udział w Konferencji lekarskiej Uczestnik nie otrzyma punktów edukacyjnych.

 

2.5. Warunkami uczestnictwa w Konferencji lekarskiej są:

 

2.5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji lekarskiej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego Stronie internetowej Wydarzenia oncoweek.pl do dnia 04.12.2021 r.

 

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji lekarskiej.

 

2.7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, Sponsorami a Organizatorem.

 

 1. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji studenckiej

 

3.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji  studenckiej – uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji przez wypełnienie formularza na Stronie internetowej Wydarzenia oncoweek.pl.

 

3.2. Uczestnikami Konferencji studenckiej mogą być studenci, lekarze specjaliści, lekarze POZ, specjaliści związani ze służbą zdrowia, wykonujący inne zawody medyczne, a także osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Wydarzenia i Konferencji studenckiej oraz przedstawiciele Organizatora i Partnerów.

 

3.3. W ramach Konferencji studenckiej mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej z wyłączeniem promocji leków zarezerwowanej do osób uprawnionych. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na Stronie internetowej Konferencji oncoweek.pl.

 

3.4. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji studenckiej.

 

3.5. Warunkami uczestnictwa w Konferencji studenckiej są:

 

3.5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji studenckiej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego Stronie internetowej Wydarzenia oncoweek.pl w terminie do 04.12.2021 r. 

 

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji studenckiej.

 

3.7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, Partnerami a Organizatorem.

 

 1. Rejestracja uczestników Konferencji uczniowskiej Wybieram Zdrowie

 

4.1. W celu wzięcia udziału Konferencji Uczniowskiej Wybieram Zdrowie –  przedstawiciel szkoły nie ma obowiązku dokonania rejestracji poprzez formularz dostępny na Stronie internetowej Organizatora.

 

4.2. Uczestnikami Konferencji uczniowskiej mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele, opiekunowie i dyrekcja placówek oświatowych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Organizatorzy, Patroni i ich przedstawiciele oraz Partnerzy będący fundatorami nagród i sponsorami spotkania oraz media.

 

4.3. W ramach Konferencji uczniowskiej mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz aktywności artystyczne. Dokładny plan Konferencji uczniowskiej dostępny jest na stronie internetowej Wydarzenia.

 

4.4. Warunkami uczestnictwa  w Konkursie plastycznym jest przesłanie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej wydarzenia do dnia 3.12.2021 r. 

 

4.5 Wymagana jest  zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka wyrażona na formularzach Organizatora dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia. 

 

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w spotkaniu młodzieżowym i wszystkich dodatkowych wydarzeniach z nim związanych.

 

4.7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji uczniowskiej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, Partnerami a Organizatorem. 

 

 1. Udział w spotkaniu otwartym Moje zdrowie w moich rękach

 

5.1. Uczestnikami spotkania otwartego mogą być osoby prywatne, mieszkańcy miasta Białegostoku oraz województwa podlaskiego, studenci, lekarze, osoby zawodowo związane ze środowiskiem medycznym w regionie, przedstawiciele mediów, osoby  pełnoletnie i niepełnoletnie pod opieką osób dorosłych oraz całe społeczeństwo również z innych regionów.

 

 1. Udział w spotkaniu dedykowanym NGO

 

6.1. Warunki udziału i prezentacji organizacji studenckich, organizacji pacjentów, fundacji i stowarzyszeń, oraz organizacji pożytku publicznego, zaplanowana podczas spotkania otwartego, określa regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny NGO dostępny na stronie Organizatora. Termin rejestracji zgłoszeń upływa 2.11.2021 r

 

 1. Reklamacje

 

7.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Fundacja Rozwoju Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej THORAX, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.

 

7.2. Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.

 

7.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

 1. Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność Uczestników

 

8.1. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w zakresie niezbędnym do obsługi i rozliczenia Konferencji. Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej THORAX, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.

 

8.2. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator można przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

9.1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

9.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

 

9.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

 

9.4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

 

9.5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.

 

9.6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Wydarzenia.

 

9.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm).

 

9.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

 

9.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 r. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w chwili publikacji na stronie internetowej Wydarzenia

1.Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy kwestii związanych z Konferencją Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek, która odbędzie się w terminie 29.11-05.12.2021 r. w Białymstoku, zwanej dalej Wydarzeniem, którego Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej THORAX o numerze KRS 848758239 z siedzibą w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

1.2.1. Konferencja lekarska: Konferencja naukowo-szkoleniowa, zaplanowana na dzień 4.12.2021 r. od godziny 9:00. Zostaną udostępnione wykłady Współpraca lekarzy specjalistów i POZ w leczeniu pacjentów onkologicznych w warunkach pandemii. Wymagana jest rejestracja uczestników.

1.2.2. Konferencja studencka: Konferencja naukowo-szkoleniowa, zaplanowana na 4.12.2021 r. od godziny 9:00 zostaną udostępnione materiały edukacyjne

1.2.3. Konferencja uczniowska: Konferencja edukacyjna zaplanowana na 29.11.2021 r. od godziny  9:00 zostaną udostępnione materiały edukacyjne. O godzinie 15:00 odbędzie się konferencja dla rodziców i nauczycieli dzieci szkół podstawowych. Wybieram zdrowie. 

1.2.4. Spotkanie otwarte: Konferencja edukacyjna zaplanowana na 05.12.221 r. od godziny 12:00 zostaną udostępnione publicznie  materiały edukacyjne zgodnie z programem Moje zdrowie w moich rękach

1.2.5 Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Wydarzenie poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny online na stronie internetowej Wydarzenia.

1.2.6 Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła uczestnictwo w Konferencji studenckiej lub sponsoruje inne spotkanie podczas Wydarzenia zgodnie z cennikiem i dostępem Pakietów Sponsorskich umieszczonych na stronie internetowej Wydarzenia.

1.2.7. Sponsor: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła uczestnictwo w Konferencji lekarskiej, zgodnie z cennikiem i dostępem Pakietów Sponsorskich umieszczonych na stronie internetowej Wydarzenia.

1.2.8. Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Wydarzenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez Formularz Zgłoszeniowy.

1.2.9. Strona internetowa Wydarzenia: oncoweek.pl .

1.2.10. Strona internetowa Organizatora: fundacjathorax.pl .

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Partnerów, Sponsorów Wydarzenia.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Wydarzenia i zobowiązuje się do publikacji aktualnych informacji na stronie internetowej Wydarzenia.

 1. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji lekarskiej.

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji lekarskiej – uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej oraz terminowego 

2.2. Uczestnikami Konferencji lekarskiej mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, lekarze stażyści, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz przedstawiciele Organizatora i Sponsorów Konferencji lekarskiej.

2.3. W ramach Konferencji lekarskiej mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz prezentacja  przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej oncoweek.pl.

2.4. Za udział w Konferencji lekarskiej Uczestnik nie otrzyma punktów edukacyjnych.

2.5. Warunkami uczestnictwa w Konferencji lekarskiej są:

2.5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji lekarskiej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego Stronie internetowej Wydarzenia oncoweek.pl do dnia 04.12.2021 r.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji lekarskiej.

2.7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, Sponsorami a Organizatorem.

 1. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji studenckiej

3.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji  studenckiej – uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji przez wypełnienie formularza na Stronie internetowej Wydarzenia oncoweek.pl.

3.2. Uczestnikami Konferencji studenckiej mogą być studenci, lekarze specjaliści, lekarze POZ, specjaliści związani ze służbą zdrowia, wykonujący inne zawody medyczne, a także osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Wydarzenia i Konferencji studenckiej oraz przedstawiciele Organizatora i Partnerów.

3.3. W ramach Konferencji studenckiej mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej z wyłączeniem promocji leków zarezerwowanej do osób uprawnionych. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na Stronie internetowej Konferencji oncoweek.pl.

3.4. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji studenckiej.

3.5. Warunkami uczestnictwa w Konferencji studenckiej są:

3.5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji studenckiej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego Stronie internetowej Wydarzenia oncoweek.pl w terminie do 04.12.2021 r. 

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji studenckiej.

3.7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, Partnerami a Organizatorem.

4. Rejestracja uczestników Konferencji uczniowskiej Wybieram Zdrowie

4.1. W celu wzięcia udziału Konferencji Uczniowskiej Wybieram Zdrowie –  przedstawiciel szkoły nie ma obowiązku dokonania rejestracji poprzez formularz dostępny na Stronie internetowej Organizatora.

4.2. Uczestnikami Konferencji uczniowskiej mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele, opiekunowie i dyrekcja placówek oświatowych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Organizatorzy, Patroni i ich przedstawiciele oraz Partnerzy będący fundatorami nagród i sponsorami spotkania oraz media.

4.3. W ramach Konferencji uczniowskiej mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz aktywności artystyczne. Dokładny plan Konferencji uczniowskiej dostępny jest na stronie internetowej Wydarzenia.

4.4. Warunkami uczestnictwa  w Konkursie plastycznym jest przesłanie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej wydarzenia do dnia 3.12.2021 r. 

4.5 Wymagana jest  zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka wyrażona na formularzach Organizatora dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia. 

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w spotkaniu młodzieżowym i wszystkich dodatkowych wydarzeniach z nim związanych.

4.7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji uczniowskiej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, Partnerami a Organizatorem. 

5. Udział w spotkaniu otwartym Moje zdrowie w moich rękach

5.1. Uczestnikami spotkania otwartego mogą być osoby prywatne, mieszkańcy miasta Białegostoku oraz województwa podlaskiego, studenci, lekarze, osoby zawodowo związane ze środowiskiem medycznym w regionie, przedstawiciele mediów, osoby  pełnoletnie i niepełnoletnie pod opieką osób dorosłych oraz całe społeczeństwo również z innych regionów.

6. 

6.1. Warunki udziału i prezentacji organizacji studenckich, organizacji pacjentów, fundacji i stowarzyszeń, oraz organizacji pożytku publicznego, zaplanowana podczas spotkania otwartego, określa regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny NGO dostępny na stronie Organizatora. Termin rejestracji zgłoszeń upływa 30.10.2019 r

 1. Reklamacje

9.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Fundacja Rozwoju Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej THORAX, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.

9.2. Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.

9.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 1. Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność Uczestników

10.1. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w zakresie niezbędnym do obsługi i rozliczenia Konferencji. Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej THORAX, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.

10.2. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator można przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.

 1. Postanowienia końcowe

11.1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

11.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

11.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

11.4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

11.5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.

11.6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

11.7. Koszt przejazdu na Wydarzenie oraz noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

11.8. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Wydarzenia.

11.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm).

11.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

11.11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w chwili publikacji na stronie internetowej Wydarzenia.